ALGEMENE VOORWAARDEN

De toegang en gebruik van deze website van DaVinci Corporate Finance* is onderworpen aan de volgende gebruiksbepalingen en algemene voorwaarden. U bent zelf verantwoordelijk voor het onder de aandacht brengen van deze bepalingen aan eenieder die deze website door uw toedoen bekijkt. Door het gebruik van de website verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden en bepalingen. DaVinci Corporate Finance behoudt zich het recht voor de inhoud van deze website op eender welk moment en zonder mededeling te wijzigen, te verwijderen of te herzien.

Disclaimer

De op deze website gepresenteerde informatie is niet exhaustief en is alleen bedoeld voor de algemene informatievoorziening. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan deze gepresenteerde informatie. Ondanks het feit dat zorgvuldigheid wordt betracht bij het voorbereiden van de op deze website gepubliceerde informatie, kan DaVinci Corporate Finance niet instaan voor de juistheid ervan. De informatie kan niet meer actueel zijn of niet van toepassing zijn op specifieke omstandigheden. DaVinci Corporate Finance is niet aansprakelijk voor onjuistheden of weglatingen op deze website en beslissingen die u neemt op basis van de op deze website gepresenteerde informatie zijn geheel voor uw eigen rekening en risico. DaVinci Corporate Finance verklaart zich niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte of gevolgschade of verliezen die voortkomen uit het gebruik van of de toegang tot deze website of de daarin opgenomen informatie.

Auteursrechten

©2023 DaVinci Corporate Finance. Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op de teksten, het beeldmateriaal en ander materiaal op deze website zijn eigendom van DaVinci Corporate Finance of worden met toestemming van de betreffende eigenaar gebruikt. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DaVinci Corporate Finance.

Toegang tot website

DaVinci Corporate Finance kan noch de beschikbaarheid van deze website waarborgen, noch een ononderbroken gebruik ervan garanderen of instaan voor de foutloze en virusvrije staat van de inhoud ervan, ons beheer van de site en/of van de server die deze host. DaVinci Corporate Finance behoudt zich het recht voor uw toegang tot de website op enig moment en om welke reden dan ook te beëindigen, op te schorten of te weigeren.

Websites van derden

DaVinci Corporate Finance is niet verantwoordelijk voor de inhoud van enige andere website, dus ook niet voor websites vanwaar u toegang hebt gekregen tot deze website of waar u op komt vanuit deze website. Links op deze website die naar websites van derden leiden, zijn niet noodzakelijkerwijs door DaVinci Corporate Finance beoordeeld of goedgekeurd op deugdelijkheid of inhoud. DaVinci Corporate Finance is geenszins verantwoordelijk of aansprakelijk voor gelinkte websites en de inhoud ervan, aangezien deze niet zijn gecontroleerd door DaVinci Corporate Finance

Wijzigingen in de bepalingen en algemene voorwaarden

DaVinci Corporate Finance zal deze gebruiksbepalingen en algemene voorwaarden incidenteel en zonder voorafgaande mededeling wijzigen. Het is verstandig deze bepalingen en voorwaarden regelmatig te controleren. Door het voortgezet gebruik van deze website accepteert u ook de bijgewerkte of herziene bepalingen.

Bescherming gegevens

Persoonlijke gegevens die via deze website aan DaVinci Corporate Finance worden verstrekt, worden uitsluitend gebruikt overeenkomstig ons Privacybeleid. Lees dit zorgvuldig voordat u gegevens aan ons verstrekt. Door ons persoonlijke gegevens te verstrekken, verklaart u zich akkoord met het gebruik hiervan overeenkomstig ons Privacybeleid.

*Indien niet anders aangegeven, wordt in deze juridische verklaring met DaVinci Corporate Finance, DaVinci Corporate Finance BV, Jan van Rijswijcklaan 97, BE-2018 Antwerpen (BE 0664.860.269), DaVinci Advisory BV, Hazenweg 11, BE-2360 Oud-Turnhout (BE 0549.862.811) en DaVinci Consult BV, Gansbeekstraat 4, BE-9680 Maarkedal (BE 0820.167.860) bedoeld

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×